Skip to main content

Johda kohti hyvää ja inspiroivaa muutosta

Työturvallisuuskulttuuri

Tiesitkö, että työturvallisuuden kehittäminen on paras tapa tehdä yhteistyötä henkilöstön kanssa?

Työturvallisuuden kehittäminen tehostaa työhyvinvointia. Hyvinvoiva henkilöstö taas on tuottava, motivoitunut sekä valmis ja halukas panostamaan yrityksen ja oman osaamisen kehitykseen.

Olemme kehittäneet Bradleyn käyrään perustuvan kyselyn, jonka avulla selvitetään työturvallisuuskulttuurin tilaa, jotta sitä voidaan kehittää. Kehitystyössä tunnistamme tärkeimmät kehittämistarpeet ja määrittelemme tarvittavat toimenpiteet. Tarjoamme valmennusta sekä johdolle että henkilökunnalle työturvallisuuskulttuurin kehittämiseen liittyen.

Kyselyt ja tiedonkeruumenetelmät

Oikein valitut tiedonkeruu- ja havainnointimenetelmät ovat keskeisiä kehittämistyössä. Suunnittelemme kehittämisprosessit aina huolellisesti yhdessä johdon ja HR:n kanssa.

Kyselytutkimusten toteuttamiseen inSpareilla on käytössä Webropolin laadukkaat työkalut. Kyselytutkimusten avulla saadaan arvokasta tietoa yrityksen nykytilasta, löydetään kehitystä vaativat kohteet ja saadaan tehostettua toimintaa. Kyselytutkimusten toteuttamisessa tiivis yhteistyö ja tavoitteiden asettaminen johdon kanssa, henkilöstön osallistaminen tulosten käsittelyyn, konkreettisen kehittämissuunnitelman laatiminen, sekä esihenkilöiden tuki suunnitelmien läpi viemisessä, ovat toimintamme keskiössä. Olemme kehittäneet valmiita kyselymalleja eri tilanteisiin, mutta räätälöimme kyselyt kuitenkin aina vastaamaan yrityksen tarpeita.

Haastattelujen ja gembailun kautta havainnoimme fyysistä ja psykososiaalista työympäristöä. Gembawalk on menetelmä, jossa ”mennään paikan päälle katsomaan työympäristön todellista tilaa”. Teemme havaintoja mm. siitä, onko työympäristö järjestyksessä? toimiiko viestintä? miten mittarointi ja raportointi toimivat? millä mallilla työohjeistukset ovat? toimiiko töiden organisointi ja laadunhallinta? saavatko työntekijät riittävästi perehdytystä ja tukea työssään?

Autamme mielellämme selvittämään yrityksenne nykytilaa ja asettamaan tehokkaasti kohdennettuja kehittämistoimenpiteitä. Ole meihin yhteydessä, niin suunnitellaan yhdessä eteneminen!

Business Coaching

Saadaanko yrityksessänne ihmisten koko potentiaali käyttöön?

Miten inspiroidaan ihmisiä kehittymään ja kehittämään toimintaa? Miten varmistetaan tiimien onnistuminen ja avoin vuorovaikutus?

Miten huomioidaan tuki roolimuutoksissa? Tuetaanko uutta esihenkilöä riittävästi kehittymään johtamisroolissaan?

Yksilö- ja ryhmäcoachingissa tiimit ja asiantuntijat saavat sparrausta, valmennusta ja tukea oman toimintansa kehittämiseen. Valmennuksessa keskitytään asiakaskohtaisesti eri aiheisiin ja haasteisiin, ohjataan työntekijöitä oppimaan ja kehittämään osaamistaan sekä selkeytetään työtapoja ja tavoitteita.

Olemme molemmat sertifioituja Business Coacheja (BCI).

Johtamisen kehittäminen

Millainen yrityksen johtamiskulttuuri on ja millaisiin arvoihin se nojaa? Millaista tekemisen henkeä ja ilmapiiriä johtamisella halutaan luoda organisaatioon?

Miten johtoryhmän toiminta edistää koko organisaation menestystä? Mitä johtoryhmän työskentelyltä odotetaan ja miten se onnistuu yhteistyössä?

Millaisia päivittäisjohtamisen käytäntöjä yrityksessä on? Miten niitä toteutetaan arjen esihenkilö työssä?

Millaista työkykyjohtamista yrityksessä toteutetaan? Miten varhaisen tuen toimintatapa ja työkykyasioiden huomioiminen näkyvät käytännön esihenkilö työssä?

Miten psykologinen turvallisuus toteutuu työyhteisössä? Millä tavoin pidetään huolta kaikkien työyhteisötaidoista?

Miten organisaation rakenteet edistävät tavoitteiden saavuttamista? Millä tavoin voidaan kehittää organisaatiota niin, että jokaisen panos ja osallisuus saadaan vielä paremmin hyödynnettyä?

inSparit kehittävät asiakasyrityksiä kohti toimivaa ja taitavaa johtamista, hyvinvoivaa ja tuottavaa työyhteisöä, sekä selkeää strategian toteuttamista.

Muutosjohtaminen

Miksi projektit tarvitsevat muutosjohtamista? Millaisten työkalujen käyttö mahdollistaa onnistumisen prosessissa?

Miten huomioidaan muutosjohtamisen eri osa-alueet? Miten tunnistetaan muutoksen johtamiseen liittyvät riskit?

Muutosjohtaminen on haastavaa työtä. Se vaati esihenkilöiltä ja johtoportaalta taitoa ja osaamista varmistaa, että muutos ja sen tulokset ovat kestäviä ja pysyviä. Muutosten keskellä johtajan on huomioitava myös henkilökunnan motivaatio, asenne, osaaminen ja työhyvinvointi.

Meillä on käytössä muutosjohtamisen Prosci-metodit ja -työkalut, jotka mahdollistavat onnistumisen muutosprosessissa. Valmennamme yritykseenne taitavia muutosjohtajia, mikä parantaa organisaation muutosketteryyttä ja maksimoi muutoksista saatavat hyödyt.

Prosessien kehittäminen

Haluatko tehostaa prosesseja käytännönläheisesti Leanin avulla?

Lean on johtamisfilosofia, jonka tavoitteena on mahdollisimman tehokkaat ja toimivat prosessit, jotka johtavat toiminnan korkeaan laatuun, kilpailukykyyn ja mahdollisimman pieneen määrään virheitä.

Kehitämme tuotantoprosesseja yhteistyössä PT Leanin kanssa (www.ptlean.com).

Pyydä tarjous